Gartner Hype Cycle er kjent for å evaluer modenheten til teknoliger, prosesser, metoder og mye mer. Her er hvordan Gartner vurderer modenheten til ulike innovasjonsmetodikker.

Noen metodikker, som for eksempel Centers of Excellence, virker noe gammeldagse. Jeg jobbet selv i et Center of Excellence i 2004… Metodikken har nok utviklet seg noe siden den gang og fortjener derfor en ny “hype”. Generelt har trenden de siste årene vært å bruke en demokratisk og åpen modell for å etablere en kultur for innovasjon i bedriften.

Under er en norsk forklaring på metodikkene Gartner følger.

Gartner Hype Cycle
Gartner Hype Cycle: Innovasjonsledelse

AI-drevet innovasjon (AI-Driven Innovation)

Gartner forklarer: “AI-drevet innovasjon refererer til bruken av kunstig intelligens i innovasjonsprosessen. AI-drevet innovasjon kan enten være i form av nye oppfinnelser som nye medisiner eller materialoppdagelse i spesifikke domener eller kan brukes til å øke smidigheten og effektiviteten i en ende-til-ende-innovasjonsprosesspipeline på tvers av brukstilfeller og bransjer.”

Datadrevet innovasjon (Data-Driven Innovation)

Datadrevet innovasjon (DDI) “refererer til bruk av data og analyser (D&A) for å utvikle eller fremme nye produkter, prosesser, organisasjonsmetoder og markeder. D&A kan drive både oppdagelsen og gjennomføringen av innovasjon, oppnå nye forretningsmodeller, produkter og tjenester med bekreftet forretningsverdi.”

Bedriftsinkubatorer (Corporate Incubators)

Ifølge Gartner er “bedriftsinkubatorer bedriftsledede innovasjonsakseleratorer som gir ideer på tidlig stadium med støtten og veiledningen de trenger for å utvikle forretningsmodeller som vil bli markedsført under bedriftsenheten. Inkubatoren fungerer som en katalysator for selskap for å stimulere innovasjon og utvikle en pipeline av vellykkede nye satsinger. Inkubatoren gir fasiliteter, råd, opplæring, finansiering og markeds- og skaleringsevne.”

Kontinuerlig framsyn (Continuous Foresight)

Kontinuerlig framsyn “utnytter de beste praksisene for strategisk/bedrifts framsyn og futurisme for kontinuerlig å identifisere forretningsmodeller og strategier, og bestemme hvordan man kan justere den ene eller begge for å skape fremtidig suksess. Kontinuerlig framsyn er en metodikk som bruker en disiplin for å identifisere og vurdere trender og anslag, så vel som backcasting fra ønskelige fremtidsscenarier. Kontinuerlig framsyn vil bidra til å støtte prosessen med å forberede seg på og svare på en verden med kontinuerlig endring.”

ISO 56000

Gartner forklarer: “ISO 56000 er en familie av veiledningsstandarder som tar for seg mange aspekter av innovasjonsledelse, inkludert innovasjonsprosesser, partnerskap, terminologi, strategisk intelligens, idéledelse, vurdering, forvaltning av immaterielle rettigheter og måling. Innovasjon er en viktig konkurransedifferensiator for de fleste organisasjoner, og de fleste organisasjoner tror de kan være mer effektive på innovasjon. Undersøkelser tyder på at organisasjoner som tar i bruk en strukturert tilnærming til innovasjon er mer vellykkede enn de som ikke gjør det. ISO 56000-familien av veiledningsstandarder gir et rammeverk for mange av nøkkelpraksisene som kreves for innovasjonssuksess.”

Innovasjonssentre (Innovation Centres of Excellence)

Innovation Centers of Excellence “er kompetanse- eller evnesenter drevet av en gruppe eksperter. Det er vanligvis bygget rundt kritiske prosesser, teknologier eller applikasjoner for å hjelpe selskapet til slutt å bli mer innovativt. Det er et team, felles anlegg eller tenketank som gir beste praksis , ledelse, forskning, opplæring og/eller støtte for innovasjonsrelatert kompetanse.”

Innovasjonshistoriefortelling (Innovation Storytelling)

Ifølge Gartner, “Innovasjonshistoriefortelling er deling av historier for å levere innovative ideer i overbevisende, lett assimilerte former. Historier er ment å stimulere til interaksjon, diskusjon og samarbeidende beslutningstaking.”

Innovasjonsøkosystemer (Innovation Ecosystems)

Innovasjonsøkosystemer “utnytter partnerskap for å akselerere innovasjon, redusere risikoer, utnytte delte evner, dele kostnader og få tilgang til en større pool av ideer. Økosystemer kan ha mange former, inkludert kommersielle eller akademiske partnerskap, felles FoU-fasiliteter eller statlige initiativ.”

Digital Safari (Digital Safaris)

Gartner forklarer: “En digital safari innebærer å besøke flere organisasjoner (personlig eller virtuelt) for å lære om, engasjere seg i og utvikle en dypere forståelse av deres digitale initiativer, innovasjoner og/eller transformasjoner. Besøk kan vare fra en halvtime (f.eks. et oppstartsselskap som pitcher i et VCs lokaler) til en hel dag (f.eks. en omvisning hos en digital markedsleder), over sammenhengende dager eller fordelt over tid, og kan inkludere presentasjoner, demonstrasjoner, praktiske opplevelser, spørsmål og svar og omvisninger i anlegget.”

Hacks for innovasjonskultur (Innovation Culture Hacks)

Culture hack “er en liten justering av et individs atferd der den endringen vil skape en større, mer omfattende endring i kulturen i organisasjonen. Innovasjon krever kultur som gir innovatører mulighet til å være kreative og innovative.”

Lean startup

Ifølge Gartner, “Lean startup er en innovasjonsteknikk som akselererer hastigheten på produktutvikling og muliggjør rask testing og tilpasning av forretningsmodell. Først utviklet av gründere og startups, blir modellen nå vellykket tatt i bruk i IT-organisasjonene til store, modne bedrifter, som søker å etterligne prinsippene for intraprenørskap, validert læring, innovasjonsregnskap og bygge-mål-lære.”

Trendspotting

Trendspotting er “innhenting og evaluering av trender som kan påvirke organisasjonen. En trend beskriver en observasjon eller prediksjon om endringer i miljøet som får fart over tid og kan observeres. Trender kan være historiske observasjoner eller en ekstrapolering inn i fremtiden med spådommer om endringens retning eller hastighet.”

Design tenkning (Design Thinking)

Gartner forklarer: “Designtenkning er en idémetodikk hentet fra den bredere, tverrfaglige designprosessen som brukes til å lage fysiske og digitale produkter.”

Innovasjonshuber (Innovation Hubs)

Innovasjonshub “omfatter et system av forbindelser som setter bedriften i sentrum av et knutepunkt, sammen med startups, inkubatorer og akseleratorer for å transformere innovative ideer til teknologisk gjennomførbare løsninger. Innovasjonshuber er ofte plassert i spesifikke geografiske konsentrasjoner for å akselerere ideer, få tilgang til talent, pleie unik kultur og oppmuntre til entreprenørskap.”

Ekspertnettverk for innovasjon (Expert Networks for Innovation)

Ifølge Gartner “tilbyr Ekspertnettverk tilgang til forhåndskontrollerte eksperter på spesifikke emner som kan hjelpe en organisasjon med problemløsning eller mulighetsgenerering som en del av organisasjonens åpne innovasjonsaktiviteter.”

Idéhåndteringsverktøy (Idea Management Tools)

Idéhåndteringsverktøy “hjelper organisasjoner med å administrere strømmen av ideer fra den første konseptgenereringen til den endelige realiseringen eller kommersiell utnyttelse. De støtter ulike måter å generere ideer internt eller eksternt på. Dette inkluderer utfordringer, brainstorming eller hackathons; stage-gate-automatisering for idéevaluering og utvalg; og måter å administrere en portefølje av aktive ideer (inkludert idéutførelse for å ta ideer til realisering via prosjekt- eller produktledelse).”

Innovasjonslaboratorier (Innovation Labs)

Gartner forklarer: “Et innovasjonslaboratorium er en enhet i organisasjonen hvis oppgave er å utvikle nye ideer som enten kan “disrupte” eller utfylle resten av organisasjonen, og å levere forretningsrelevante resultater. Gjennomføringen kan involvere kreativitet, utforskning og inkubasjon, og innovasjonslaboratoriets levedyktighet avhenger av dets bidrag til organisasjonens strategiske mål og visjon. Et laboratorium kjøres vanligvis tom for et distinkt fysisk rom for å understreke atskillelsen fra ‘business as usual’.”

Åpen innovasjon (Open Innovation)

Åpen innovasjon “er en tilnærming som henter ideer fra utenfor organisasjonen og som også deler ubrukte eller underutnyttede ideer i motsatt retning med kunder og partnere. I løpet av de siste to tiårene har det blitt en viktig komponent i mange bedriftsinnovasjonsprogrammer. Det var først foreslått av professor Henry Chesbrough fra UC Berkeley i sin bok, “Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology” i 2003.”

Tech- og trendradarer (Tech and Trend Radars)

Ifølge Gartner, “En teknologi- og trendradar er et tilpassbart visualiseringsverktøy som viser de nåværende og fremtidige trendene som organisasjonen din har identifisert som virkningsfulle. Den kan også brukes til å spore og prioritere teknologtrender og bredere trender som består av flere teknologier som går i samme retning. Slike radarer hjelper en organisasjon med å prioritere investeringer ved å vise hvilke teknologier og trender som er viktige og når de bør handles.”

Innovasjonsopplæring (Innovation Training)

Innovasjonstrening “er et program som utstyrer elever til å forstå og utnytte innovasjonsteorier, -rammer og -teknikker. Det lærer hvordan man samkjører ressurser og prosesser for å utvikle en innovativ kultur, raskt utnytte nye muligheter og forfølge kreative forstyrrelser for å tenne vekst. Det inkluderer i store trekk internt utviklede opplæringsprogrammer og kurs, massive åpne nettkurs (MOOC), tredjeparts opplæringsinstitutter og strukturerte innovasjonsprogrammer fra forskningsuniversiteter.”

Rammeverk for forretningsmodeller (Business Model Frameworks)

Gartner forklarer, “Forretningsmodellrammeverk er strategisk innovasjonsstyrings- og gründerverktøy som lar organisasjonen beskrive, designe, tilpasse, oppfinne og dreie sine forretningsmodeller. Vanlige forretningsmodellrammeverk inkluderer Gartners Business Model Framework og Strategyzers Business Model Canvas.”

Hackathons

Hackathons “er en konkurransedyktig designaktivitet som involverer utvikling av en prototype eller app, vanligvis i løpet av en til to dager. Tildelte eller selvvalgte lag jobber parallelt med et mål eller en utfordring, og kommer sammen på et morsomt siste arrangement for å pitche og konkurrere om priser. Disse involverer noen ganger eksterne deltakere (universiteter, startups eller uavhengige personer). Utenfor IT-bransjen kalles dette noen ganger innovasjonsdager, og brukes til å raskt lage prototyper av planer, produkter/tjenester og kunde- eller ansattes opplevelser.”

Interne Pitch-arrangementer (Internal Pitch Events)

Ifølge Gartner, “En intern innovasjonspitch-arrangement - også noen ganger kalt en “Shark Tank” eller “Dragon’s Den” - er en konkurranse i venturekapital-stil der enkeltpersoner eller lag presenterer ideer for et dommerpanel (som kan være en innovasjonskomité eller en gruppe ledere). Dommere stiller inntrengende spørsmål om ideen, og til slutt aksepterer eller avviser hver idé for støtte eller videre investering.”

Scenarioplanlegging (Scenario Planning)

Scenarioplanlegging “er en ledelsesmetodikk som hjelper organisasjoner med å forberede seg på usikkerhet ved å se for seg og analysere plausible fremtidige utfall. Metodikken vurderer kritiske usikkerheter og makrokrefter som påvirker eller påvirker markedet og bedrifter, og stimulerer ledertenkning. Ledere kan “fremtidsteste” sine strategier og fremme innovasjon ved å tenke på muligheter, risiko og handlinger for å fange opp mulig avkastning.”

Idéutfordringer

Gartner forklarer: “En idéutfordring er en tidsavgrenset forespørsel om ideer for å løse et bestemt forretningsproblem eller adressere en mulighet. En utfordring varer vanligvis fra noen få dager til noen uker, og retter seg mot en mangfoldig populasjon av deltakere. For å nå bred befolkning og for å administrere ideene som samles inn, kjøres en utfordring vanligvis gjennom en online innovasjonsportal, ofte ved hjelp av et idéverktøy.”

Innovasjonsstyringskomiteer (Idea Challenges)

En innovasjonsstyringskomité " er en gruppe mennesker som er valgt til å overvåke, lede og styre innovasjonsrelaterte saker for sin organisasjon. Det er det høyeste myndighetsnivået til innovasjonsstyringsstrukturen i en organisasjon."

Innovasjonsworkshops (Innovation Governance Committees)

Ifølge Gartner er innovasjonsverksteder hendelsesbaserte økter med mye dialog og samspill som varer fra et par timer til et par dager. Disse workshopene inkluderer vanligvis ett eller flere prosesstrinn, som strekker seg fra idéfangst (som ideer), til idékategorisering og diskusjon (for eksempel heispitch), til idéprioritering (som stemmegivning) og deretter til forretningscases og veikart på høyt nivå. De utfyller langvarige innovasjonskampanjer og kan kjøres internt eller eksternt."

Overstatt fra itonics-innovation.com

(👇 sugd fra eget bryst)

Product Led Growth

Product-led Growth (PLG) er definert som “en vekstmodell der produktbruk driver kundeanskaffelse, -trofasthet og ekspansjon”.

PLG gir både en superkort feedback loop og en ledende indikator på nye bruksområder og megatrender.