Norge er på 22.plass i FNs WIPO Global Innovation Index 2022 Global Innovation Index 2022

Sveits, Sverige, Danmark, Finland, Canada, Estland m. fl er flinkere enn Norge på innovasjon. Hvor kan vi bli bedre? Her er noen kjappe notater:

Institusjoner

Institutions

Norge scorer bra på et stabilt politisk system, selv om det også viste seg å være svært ustabilt da blokkjede-teknoligien kom til Norge.) 🤦‍♂️

Norge scorer dårlig på at det er vanskelig å si opp overfløding bemanning samt at det nok kunne vært mer lukerativt å starte bedrift i Norge.

selskapsbeskatning

Vi har faktisk også relativt lav selskapsbeskatning i Norge sammenlignet med land vi liker å sammenligne oss med. Det kan dog diskuteres om formueskatten er riktig vei å gå fra et innovasjons-, vekst- og startup perspektiv.

Kunnskap og forskning

Human Capital

Norge scorer dårlig på høyere utdanning, noe som blir identifisert som en svakhet.

Infrastruktur

Infrastrucutre

Det skal ikke stå på infrastrukturen 🚀! Selv med god infrastruktur har vi “strømkrisen” og bærekraft generelt i bakhodet…

Forretningsmodenhet

Business sophistication

Foreign Direct Investment (FDI) i forhold til BNP, altså interessen i norske bedrifter fra utenlandske investorer er begredelig. Det kan henge sammen med folketall, utdanningsnivå og et lite utviklet markedet generelt.

Fra et startup- og verdiskapningsperspektiv er tilgang på utenlandsk kapital og kompetanse avgjørende for å øke innovasjonstakten. De siste årene har det heldigvis blitt bedre (subjektiv oppfatning).

Norge har likevel høy score på kunnskapsintensive yrker. Trolig takket være oljebransjen.

Markedsmodenhet

Market sophistication

Norge blir straffet litt for høye avgfter/toll og scorer generelt dårlig sett fra startup og scaleup perspektivet med tanke på finansieringsalternativer.

Ellers er jo Norge en liten andedam, og er avhengig av å se til Skandinavia og Europa for å utvikle seg (IMO). Det skal sies at det er en rivende utvikling nasjonalt også om dagen!

Kunnskaps- og teknologiske produkter

Knowledge technology

Norge scorer bra på kunnskap generelt og på antall startups, men sliter med å vokse, eksportere og kapitalisere på det kunnskapsbaserte produktet.

Kreative produkter

kreative produkter

Få kjente norske varemerker. Nordmenn bidrar mye til open source på Github, da… 🤓

Konklusjon

Her er en god grafisk fremstilling på FN rapporten. Rapporten er lang men interessant lesning. Anbefales.

Innovation I/O

Oppsummert, så får Norge mindre igjen for innovasjonsinnsatsen enn snittet. Jeg tror hovedårsaken, og forskjellen fra Sverige for eksempel, er tilgang på vekstkapital og vekstkompetanse. Det står ikke på vilje og evne, men heller et litt begrenset økosystem.

Men jeg syns vi jobber med saken (her er noen innovasjonsstrategier å bruke internt). Bare den formueskatten skrinlegges…